Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja a Panurjasz Anett Antigoné egyéni vállalkozó (székhely: 2454 Iváncsa, Határ u. 45.) – a továbbiakban Adatkezelő – által a www.ariadnecoaching.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap) kapcsolódóan végzett személyes és különleges adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése a

 • természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet/GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelési Tájékoztató a Honlap használatához és a Honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelésre terjed ki. Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel érdekében, valamint a szolgáltatások igénybevétele érdekében történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a honlap meglátogatásakor, a kapcsolatfelvétel során, szolgáltatások igénybevételekor ad meg.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fizetős szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kötelező adatkezelésre is sor kerül, az ilyen adatkezelés az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége.

Amennyiben a bekért adatok kezeléshez nem járul hozzá, azt az adatkezelő úgy tekinti, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá, az adatok kezelésére, kapcsolatfelvételre és hírlevélküldésre nem kerül sor.
Mit és miért kezel az Adatkezelő?
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli:

 • nevét,
 • állandó lakcímét
 • elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím)

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során jegyzeteket készít azokból az információkból, melyeket az ügyfél önszántából közöl vele. A jegyzetek a szolgáltatás nyújtásához és az ülésekre való felkészüléshez szükségesek. Ezeket papír alapon, a székhelyen tárolja az Adatkezelő, harmadik fél részére nem adja át. A jegyzeteket a coaching folyamat lezárása után 6 hónapig őrzi meg az Adatkezelő abból a célból, hogy ha az ügyfél további utókövetést igényelne, arra a jegyzetekből fel tudjon készülni, majd ezen jegyzetek megsemmisítésre kerülnek.
Az Adatkezelő az ügyfél nevét, számlázási címét és e-mail címét a Billingo.hu online számlázó rendszerben felhasználja a számla kiállítása és elektronikus úton történő megküldése céljából.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Adatkezelő azok védelmében?

Az adatkezelés során az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűsége mellett biztosítja az adatok fizikai biztonságát is. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek garantálják az adatok biztonságát, épségét és helyességét. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatfeldolgozó igénybevétele
Amennyiben az Adatkezelő az adatfeldolgozáshoz más szervezetet (adatfeldolgozót) vesz igénybe az adatfeldolgozás tényéről és adatfeldolgozó személyéről az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően tájékoztatja az érintettet.
Az adatkezelés és adatfeldolgozás során az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén – az adatfeldolgozó jogosult.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai és biztonsági megoldások szolgálják: informatikai rendszerben történik a tárolás, a személyes adatokat védett adatbázisban tároljuk, a papír alapon átvett dokumentumok tárolt információk (jegyzetek) zárt szekrényben kerülnek megőrzésre.

Meddig kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő a regisztráció megszüntetéséig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatokat. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam.
Kérheti-e Ön az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást, kérheti az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Adatkezelő elérhetőségei:

Név: Panurjasz Anett Antigoné
Cím: 2454 Iváncsa, Határ u. 45.
emailcím: ariadnecoaching21@gmail.com
Az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.

Ön kérheti az Adatkezelőtől a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozást kérhet akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; továbbá, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen. Ebben az esetben adatai korlátozását kérheti addig az időpontig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
A fent megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítsék valamely személyes adatát.

Az Adatkezelő az Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntésről Önt írásban (vagy ha a kérelmet elektronikusan nyújtotta be, akkor elektronikus úton) értesíti.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az általunk tárolt adatokról. E kéréseit – évente és adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesíti, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthat fel.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudja biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a fent megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk.

Az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat a fent megadott elérhetőségeken tudja megtenni.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el vagy
 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu).

Iváncsa, 2021. március